บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

บริการตราสารอนุพันธ์

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)

การซื้อขายอนุพันธ์มีขั้นตอนหรือกระบวนการซื้อขาย ที่คล้ายกับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ คือ ผู้ลงทุนจะทำการส่งคำสั่งซื้อหรือขายผ่านโบรกเกอร์ โดยโบรกเกอร์นี้ต้องเป็น บริษัทสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายผ่านโบรกเกอร์แล้ว โบรกเกอร์จะส่งคำสั่งซื้อขายต่อมายังระบบซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางคอยจับคู่คำสั่งซื้อ-ขายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อคําสั่งซื้อขายได้รับการจับคุ่แล้ว ระบบจะส่งรายละเอียดของรายการซื้อขายนั้นต่อไปยัง สํานักหักบัญชี (TCH) เพื่อทําหน้าที่ในการชําระราคา หรือพูดง่ายๆ ก็คือสำนักหักบัญชีจะทำหน้าที่คิดกําไรขาดทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและดูแลการรับและจ่ายเงิน ซึ่งการชำระกำไรขาดทุนนี้ จะเกิดขึ้น 1 วันหลังจากที่ผู้ลงทุนซื้อหรือขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(T+1)

ก่อนเริ่มต้นลงทุนควรเรียนรู้เรื่องการวางเงินค้ำประกัน (Margin)

โดยผู้ที่จะลงทุนใน สัญญา Futures จะต้องวางเงินค้ำประกันก่อน จึงจะสามารถลงทุนได้ ซึ่งเงินวางค้ำประกันมีอยู่ด้วยกัน 3 ระดับดังนี้

1. เงินวางค้ำประกันขั้นต้น หรือที่เรียกว่า Initial Margin (IM)

คือ จำนวนเงินขั้นต้นที่นักลงทุนต้องวางไว้กับโบรกเกอร์ก่อนที่จะทำการซื้อหรือขายฟิวเจอร์ส

2. เงินวางค้ำประกันขั้นต่ำ หรือที่เรียกว่า Maintenance Margin (MM)

คือ หลักประกันรักษาสภาพ หรือหมายถึง วงเงินที่นักลงทุนจะต้องรักษาระดับเงินในบัญชีไม่ให้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด หรือ 70 % ของเงินวางค้ำประกันขั้นต้น

3. หลักประกันปิดฐานะ หรือที่เรียกว่า
Force Close (FC)

หากเงินประกันลดลงต่ำกว่าระดับหลักประกันขั้นต่ำเพื่อบังคับปิดฐานะ ลูกค้าจะต้องนำเงินประกันมาวางเพิ่ม เพื่อให้หลักประกันกลับไปอยู่ที่ระดับหลักประกันขั้นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรุนแรง

รายละเอียดอัตราหลักประกัน

ลักษณะของตราสารอนุพันธ์

Gold Futures

รายละเอียด

Gold Online Futures

รายละเอียด

Gold D (โกลด์ ดี)

รายละเอียด

SET50 Futures

รายละเอียด

Stock Futures

รายละเอียด

Sector Index Futures

รายละเอียด

USD Futures

รายละเอียด

Japanese Rubber Futures

รายละเอียด

RSS3 Futures

รายละเอียด

RSS3 Futures

รายละเอียด

เปิดบัญชีซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เปิดบัญชีซื้อ-ขายตราสารอนุพันธ์

***กรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือแจ้งถอนหลักประกัน สามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่นี่***

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
แบบฟอร์มถอนหลักประกัน

ตัวแทนจำหน่ายกองทุนรวมต่างๆ

รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร 1 ชุด

เข้ามาสมัครที่:

ส่วนบริหารและประสานงาน / ฝ่ายบริหารกองทุนบริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด  255 – 257 อาคารฮั่วเซ่งเฮง 2 ชั้น 2 ถนนเยาวราชแขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100 โทร: 02-112-2222

ติดตามเราผ่านช่องทาง Social Media