เงื่อนไข :

 • ลูกค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมต้องได้รับเงินเดือนผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงเทพ
 • บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะลูกค้าใหม่ที่มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Gold Now และเริ่มทำการซื้อและออมทองคำผ่านแอปพลิเคชันครั้งแรก ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565 รับเงินเข้าบัญชีออม Now หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด โดยจะแบ่งการรับสิทธิ์แต่ละเดือนดังนี้
 • เดือนที่ 1 ภายในวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2565 จำนวน 500 สิทธิ์
 • เดือนที่ 2 ภายในวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 500 สิทธิ์
 • เดือนที่ 3 ภายในวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 500 สิทธิ์
 • บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด จะเริ่มทำการตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในช่วงระหว่างวันที่ดังนี้
  • เดือนที่ 1 วันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2565
  • เดือนที่ 2 วันที่ 1 – 9 ธันวาคม 2565
  • เดือนที่ 3 วันที่ 2 – 6 มกราคม 2566

           และจะประกาศเลขบัญชี และเบอร์โทรศัพท์ ให้ทราบผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.huasengheng.com/goldnowpayroll ภายในวันที่ดังนี้

 • เดือนที่ 1 ประกาศผู้ได้รับสิทธิ์ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
 • เดือนที่ 2 ประกาศผู้ได้รับสิทธิ์ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565
 • เดือนที่ 3 ประกาศผู้ได้รับสิทธิ์ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2566
 • สำหรับลูกค้าผู้ได้รับสิทธิ์ ทางบริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด จะดำเนินการโอนยอดเงินออมเป็นจำนวนทองที่เทียบเท่ากับราคา 100 บาท ของราคาทอง ณ วันนั้นๆ เพิ่มเข้าสู่บัญชี ออม NOW ของลูกค้าแต่ละเดือนภายในวันที่ดังนี้
  • เดือนที่ 1 ดำเนินการโอนยอดเงินออมเพิ่มเข้าสู่บัญชี ออม NOW จำนวน 100 บาท ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
  • เดือนที่ 2 ดำเนินการโอนยอดเงินออมเพิ่มเข้าสู่บัญชี ออม NOW จำนวน 100 บาท ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565
  • เดือนที่ 3 ดำเนินการโอนยอดเงินออมเพิ่มเข้าสู่บัญชี ออม NOW จำนวน 100 บาท ภายในวันที่ 15 มกราคม 2566
 • จำนวนผู้ได้รับสิทธิ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 4,500 สิทธิ์ / สิทธิ์ละ 100 บาท(1,500 สิทธิ์ต่อธนาคาร) โดยมีระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม 3 เดือน โดยแบ่งเป็นเดือนละ 1,500 สิทธิ์
 • สิทธิ์ที่ได้รับไม่สามารถแลก และ/หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดในทุกกรณี
 • หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมรายใดมิได้ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีพฤติกรรมในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินกิจกรรม ทางคณะกรรมการมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเข้าร่วมกิจกรรมต่อไปและมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และข้อตกลงของกิจกรรมตามความเหมาะสม
 • การตกลงเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือว่า ผู้ร่วมกิจกรรมยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทั้งหมด และยินยอมให้บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหลาย ซึ่งผู้เข้าร่วมได้ให้แก่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ช่องทางการติดต่อ เป็นต้น โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ และเพื่อการทำการตลาดของบริษัทฯ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บริษัทฯ ประกาศ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมลงนามในเอกสารใดๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมตามรูปแบบที่บริษัทฯ กำหนด โดยหากผู้เข้าร่วมปฏิเสธความยินยอมให้บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้และส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมนี้ หรือเป็นระยะเวลา 6 เดือนสำหรับกรณีที่ท่านไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้กิจกรรมนี้ หรือเป็นระยะเวลา 5 ปี หลังจากภาระผูกพันทั้งหมดของบริษัทฯ ต่อท่านได้สิ้นสุดลงสำหรับกรณีที่ท่านได้รับสิทธิ์ภายใต้กิจกรรมนี้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์ของท่านได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ https://www.huasengheng.com/policy/